REGULAMIN KONKURS FACEBOOK – WYTYPUJ ZWYCIĘZCĘ FINAŁU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs pod nazwą WYTYPUJ ZWYCIĘZCĘ FINAŁU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ trwa od 09.07.2021 do 11.07.2021 do godziny 21.oo (rozpoczęcie meczu) na Fan page’u Sporting na portalu społecznościowym www.facebook.com pod adresem internetowym https://www.facebook.com/SklepSportowySporting.
 2. Organizator – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sporting Mariola Gołdyn sp. jawna z siedzibą w Lesznie Rynek 25, zarejestrowana pod numerem KRS 0000009916 ; REGON 410504306; NIP 697 001 08 06.
 3. Sponsor - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sporting Mariola Gołdyn sp. jawna z siedzibą w Lesznie Rynek 25, zarejestrowana pod numerem KRS 0000009916; REGON 410504306; NIP 697 001 08 06.
 4. Jury - 2 osobowy zespół wybrany przez Organizatora, pełniący funkcje przewidziane w Regulaminie; 
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała zgłoszenia do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie. 
 6. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego przez Organizatora dla użytkowników portalu Facebook.  
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook i w związku z tym, w tym zakresie Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu. 
 8. Konkurs nie podlega zgłoszeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U.2016, poz.471.). Organizator oświadcza, że Konkurs ani żaden jego Etap nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie. 
 9. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi dnia 12.07.2021 r.  poprzez publikacje zwycięzców na Fan page’u Sporting.  
 
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być́ pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. 
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest: 
  • Zamieszkanie na terytorium RP; 
  • Posiadanie publicznego profilu na portalu Facebook; z prawdziwymi danymi (konta fikcyjne nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy).
  • Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wzięcie udziału w konkursie. 
  • Wykonanie zadania konkursowego o którym mowa w §3 ust.1, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 
 3. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Sponsora. 
 4. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym w § 1 ust. 1. 
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 
 6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności dotyczących danych osobowych. 
 7. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publikacje jego danych dostępnych publicznie na profilu Facebook na Fanpage’u firmy Sporting, jego wizerunku podczas odbioru nagrody oraz wyraża zgodę na kontakt z pracownikiem Sklepu celem przekazania nagrody i zrobienia zdjęcia, które będzie opublikowane na Fanpage’u firmy. 
 
§ 3 ZADANIE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 

 1. Aby przystąpić do Konkursu należy: 
  • polubić profil Organizatora Konkursu w serwisie FB: @SklepSportowySporting
  • wykonać zadanie konkursowe polegające na umieszczeniu przez Uczestnika w komentarzu odpowiedzi na pytanie: „Kto Twoim zdaniem zostanie Mistrzem Europy 2020?”
 2. Każdy z Uczestników może zamieścić tylko 1 odpowiedź konkursową. 
 3. Odpowiedzi nie można edytować, edytowane odpowiedzi nie będą brane pod uwagę
 4. Zgłoszenie do Konkursu nie może: 
  • Być antyreklamą ani naruszać dobrego imienia Organizatora, Sponsora; 
  • zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych; 
  • naruszać przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również regulaminu Portalu Facebook, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, dóbr osobistych etc., 
  • dotyczyć tematyki niezwiązanej z Konkursem, 
  • mieć charakteru komunikatu czy ogłoszenia, 
  • mieć charakteru pornograficznego bądź wyrażać dyskryminację rasową, etniczną, wyznaniową, czy propagować przemoc, etc., 
  • naruszać zasad uczciwej konkurencji w stosunku do podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora, Sponsora. 
 5. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.  
 6. W przypadku gdy kilka osób poda prawidłową odpowiedź liczy się kolejność zgłoszeń  (wpisania komentarza).   
 
§ 4 ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

 1. Zwycięzców Konkursu wybiera Jury spośród wszystkich Uczestników, Konkursu na podstawie prawidłowej odpowiedzi i kolejności zgłoszeń. 
 2. W przypadku stwierdzenia przez Jury, że zgłoszenie do Konkursu nie spełnia któregokolwiek z warunków Regulaminu, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie. 
 3. Zwycięzcami Konkursu zostanie wybranych 10 Uczestników, którzy odpowiedzą prawidłowo na pytanie zawarte w  3 pkt 1 ust b)Zwycięzcy nie zostaną wybrani w sposób losowy. Każdy zwycięzca otrzymuje jedną nagrodę.
 4. Zawiadomienie o wygranej w Konkursie następuje poprzez dodanie postu  z informacją o Zwycięzcach, z oznaczeniem ich profilów.  

 

§ 5 NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie dla 10 wybranych przez Jury osób jest nagroda rzeczowa w postaci bonu do wykorzystania w sklepie internetowym www.sporting24.pl,
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny ani prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią. 

§ 6 ZASADY ODBIORU NAGRÓD

 1. Nagrody będą przesłane w wiadomości prywatnej poprzez aplikację Messenger w dniu rozstrzygnięcia konkursu, przez Organizatora z konta @SklepSportowySporting. 
 2. W przypadku: 
  • nie zgłoszenia się po odbiór nagrody, 
  • nie wykorzystania nagrody w okresie jej ważności,
  • rezygnacji z nagrody, 
  • lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania Nagrody ani nieprzedłużenia okresu ważności bonu.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny ani prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią. 

§ 7 REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie listem poleconym skierowanym na adres Organizatora z dopiskiem zawierającym nazwę konkursu. 
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie trwania Konkursu lub w ciągu 14 dni od jego zakończenia.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji, oczekiwany sposób jej rozpatrzenia oraz własnoręczny podpis. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu. Przy czym reklamacje niespełniające wymagań określonych w ust. 1-3 nie będą rozpatrywane.  

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (obowiązujące od 25 maja 2018 r.). 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sporting Mariola Gołdyn sp. jawna z siedzibą w Lesznie Rynek 25, zarejestrowana pod numerem KRS 0000009916 ; REGON 410504306; NIP 697 001 08 06.
 2. Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursu. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez wzięcie udziału w Konkursie. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dalsze branie udziału w Konkursie. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania będzie skutkowało wykluczeniem z Konkursu. 
 4. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu kategorii dane zwykłe. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzcy Konkursu na portalach/kontach należących do Organizatora konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. 
 5. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń. 
 2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników związane z Konkursem. 
 3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu także w trakcie jego trwania, tym zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia obrad Jury oraz publikacji wyników Konkursu, a także odwołania Konkursu bez podania przyczyny, jeżeli zaistniałe okoliczności nie pozwolą Organizatorowi przeprowadzić Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności w przypadku: 
  • wzięcia udziału w Konkursie mniejszej liczby Uczestników niż 3 
  • spełnienia przez mniej niż 3 osób warunków Regulaminu przez Uczestników 
  • zaistnienia siły wyższej. 
   Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu @SklepSportowySporting w serwisie www.facebook.com 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 
 6. Uczestnik biorąc udział w Konkursie akceptuje zasady określone w niniejszym Regulaminie, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. 
 7. Spory mogące wyniknąć w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.